Töltőtelepítés szabályai Magyarországon – 100 milliós bírság a tét!

Idén június elején az országgyűlés elfogadta a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (KKtv) módosítását, ami a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénnyel (Vet) együtt hivatott a nyilvános elektromos autó töltés szabályozására. A KKtv új rendelkezései 2019. október 1. óta érvényben vannak, a jogszabály alkalmazását azonban eddig a szükséges részletszabályok hiánya hátráltatta. Az országgyűlés a végrehajtási rendelet kidolgozását a kormány hatáskörébe utalta, a munka eredménye 243/2019. (X. 22.) kormányrendelet formájában pedig 2019. október 22-én este jelent meg a Magyar Közlöny 171. számában. (MK_19_171)

(A KKtv-ben rögzített szabályokról annak megjelenésekor már írtunk, így azokat ebben a cikkben csak a szükséges mértékig érintjük.)

Töltőállomás > Töltőberendezés > Töltőpont + töltőhely

A töltőberendezés és a töltőpont fogalmát a KKtv ugyan rendezi, de adós marad a töltőállomás és a töltőhely definíciójával. Egy autó töltéséhez szükség van egy erre kijelölt parkolóra. Ez a töltőhely. Ehhez tartozik egy töltőpont, ami a töltőberendezés egy csatlakozója (aljzat vagy kábel). Ha földrajzilag azonos helyen egynél több töltőberendezésről beszélünk, akkor azt töltőállomásnak hívjuk.

Töltőberendezés üzemeltető vs. Elektromobilitás szolgáltató

Az idén megjelent jogszabályoknak legfontosabb újítása, hogy szétválasztja a töltőt telepítő és üzemeltető entitást (töltőberendezés üzemeltető) az azon szolgáltatást nyújtó, az ügyféllel kapcsolatban lévő entitástól (elektromobilitás szolgáltató). A kettő funkciót természetesen elláthatja ugyanaz a személy vagy szervezet is, de akkor is külön-külön szabályoknak kell megfelelniük.

Töltőberendezés üzemeltető

Ezt a tevékenységet csak a MEKH-től (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) kapott engedély birtokában lehet végezni. Az engedélyért a tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 75 nappal kell a hivatalhoz fordulni. Az engedélyért szolgáltatási díjat kell fizetni. A töltőüzemeltetési tevékenység megszűnése, illetve a változások bejelentése szintén 75 nappal azok megtörténte előtt esedékes. Ha a töltők számában, típusában vagy teljesítményében bekövetkező változások száma eléri a 20-at, akkor arról 75 nappal előre szintén értesíteni kell a hivatalt a változásbejelentéskor a szolgáltatási díj átutalásával egyidejűleg. Az üzemeltetőnek az engedély megítélésétől számítva 18 hónapja van a töltő beüzemelésére, ellenkező esetben az adott töltőre vonatkozó engedélye hatályát veszti.

Az üzemeltető folyamatos üzemeltetés mellett a töltőkön éves szinten 90%-os rendelkezésre állást kell biztosítson. A számítás alapja a fizikai rendelkezésre állás ideje. Így egy kizárólag munkaidőben megközelíthető töltő esetén a rendelkezésre állást az elérhető időszakra kell vetíteni. Az üzemeltető feladata a töltő hálózati csatlakozásának illetve áramellátásának biztosítása a megfelelő szolgáltatókkal való szerződések formájában, illetve az elektromobilitás szolgáltató felé a megfelelő műszaki feltételek biztosítása a szerződött és az eseti ügyfelek kiszolgálására egyaránt. Az üzemeltető alvállalkozót csak korlátozott mértékben vehet igénybe, ráadásul a hivatalt ezekről is értesítenie kell.

Az üzemeltető kötelessége biztosítani a felhasználó azonosításának technikai feltételeit, illetve az elszámoláshoz szükséges adatok gyűjtését és továbbítását. Ennek azonban 2020. június 30-ig nem kötelező megfelelni.

A töltőberendezés üzemeltető nem feltétlen kell a töltőoszlop tulajdonosa legyen, az energiaellátást pedig akár a közcélú hálózatra való közvetlen csatlakozással, akár egy ingatlanra egyébként már bekötött csatlakozáson keresztül az ingatlan tulajdonosával szerződve is biztosítja. Ez utóbbi esetben az energiaellátást hiteles mérőn keresztül kell biztosítani.

Elektromobilitás szolgáltató

Az elektromobilitás szolgáltató nem kell engedélyt kérjen a tevékenységéhez, de be kell jelentse azt legalább 75 nappal a tevékenység megkezdése előtt a MEKH-hez, igazolva a töltőüzemeltetővel fennálló jogviszonyát. A töltők típusát, számát, teljesítményét, csatlakozók típusát és számát, a töltő helyét (cím, GPS) elérhetővé teszi az ügyfelek (villanyautósok) számára. Töltési szolgáltatást igénybevevő autóssal az elektromobilitás szolgáltató szerződik (ami lehet határozatlan idejű vagy határozott idejű, eseti szerződés is). A töltőhöz való hozzáférést az üzemeltetővel együtt biztosítja.

Fontos tudni, hogy a szolgáltató kötelessége a töltő elérhetőségének ideje alatt a telefonos vagy személyes ügyfélszolgálat biztosítása a felhasználó számára. Ez alól a kötelezettség alól a szolgáltatók 2019. december 31-ig felmentést kapnak.

Furcsa módon a rendelet nem szabályozza az elektromobilitás szolgáltató rendszereinek minimális rendelkezésre állását. Így ha az elektromobilitás szolgáltató informatikai rendszere miatt nem használható a szolgáltatás, akkor azt látszólag semmi sem szankcionálja.

Elszámolás

A töltésről a számlát az elektromobilitás szolgáltató állítja ki, elszámolási egységár és végösszeg mellett feltüntetve a töltéshez felhasznált villamos energia mennyiségét is (kWh). Ez utóbbi kitétel miatt az alkalmanként fizetendő díjú töltésnél a számlázás és fizetés csak a töltés végén történhet meg, hogy az energiamennyiség is rákerülhessen a számlára. Ennek az előírásnak azonban 2020. június 30-ig nem kötelező megfelelni.

A töltőüzemeltető és a szolgáltató közti elszámoláshoz szükséges adatok továbbítása eseti töltésnél (szolgáltató és fogyasztó közti jogviszony) azonnali, tartós jogviszony esetén 24 órán belüli kell legyen. Az a jogszabályból nem derül ki, hogy a töltőüzemeltető honnan tudja, hogy az adott töltést igénybevevő felhasználó eseti vagy tartós jogviszonyban áll-e a szolgáltatóval. Az elhasznált elektromos áram díját és az üzemeltetés egyéb költségeit a szolgáltató az üzemeltetőnek számla ellenében fizeti meg. A jogszabály külön pontban írja elő, hogy az üzemeltető „csak valós adatok felhasználásával állíthat ki számlát”. A mérést az üzemeltető kell biztosítsa.

Árazás

A szolgáltatás ellenértékét észszerű, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetés mentes módon kell meghatározni. Az „AC-váltóáramú” vagy „DC-egyenáramú” megjelölés mellett meg kell adni az elszámolás alapját, ami lehet az elhasznált energia, a szolgáltatás igénybevétele során eltelt idő és ezek kombinációja, illetve más megoldás is. A legfontosabb kitétel az átláthatóság. A szolgáltató a töltés nélküli foglalására türelmi időt illetve szankciót határozhat meg az ÁSZF-jében, azonban a szankciók árakhoz hasonló formában való közzétételére a jogszabály nem közöl elvárást.

A jogszabály nem írja elő, hogy töltést csak pénz ellenében lehet nyújtani, és nem tesz különbséget az ingyenes és fizetős szolgáltatás között, így a jogszabályok minden nyilvános töltésre egyformán vonatkoznak, függetlenül attól, hogy annak költségeit melyik fél fedezi.

Bírság

A törvényben illetve a most megjelent végrehajtási rendeletben foglalt szabályok megszegése esetén mind az üzemeltető, mind pedig a szolgáltató bírságolható. A bírság maximális mértéke az üzemeltető vagy szolgáltató idevonatkozó, engedélyköteles tevékenységéből származó előző évi nettó árbevételének 1%-a, vagy ha az nem éri el a 100 millió forintot, akkor 100 millió forint. A bírságot a MEKH szabja ki, és a hivatal bankszámlájára kell befizetni.

A bírság kiszabását a hivatal részéről meg kell előzze egy határidőt is kitűző figyelmeztetésnek, ami felhívja az adott szereplő figyelmét a jogkövetkezményekre is. Ha sem a figyelmeztetés, sem pedig a bírság kiszabása nem hoz eredményt, akkor az érintett 6-12 hónapra eltiltható a tevékenység végzésétől, illetve végső soron visszavonható a tevékenység végzéséhez szükséges engedélye.

A bírság kiszabását lehetővé tevő paragrafus csak 2020. január 1-től lesz hatályos, de az átmeneti rendelkezések között külön kiemeli a jogalkotó, hogy az eseti szolgáltatás hiánya (amikor a felhasználó anonim módon, regisztráció nélkül használhatja a szolgáltatást) 2019. december 31-ig nem szankcionálható.

Adatszolgáltatás

Mind az üzemeltető, mind pedig a szolgáltató rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett. Ennek pontos formáját azonban a jogszabály nem részletezi, ennek pontos szabályait várhatóan a hivatal alakítja ki. A hivatal az így kapott adatokat a honlapján közzéteszi.

Felhasználók tájékoztatása

A szolgáltató az ÁSZF mellett közzé kell tegye a díjszabását, a töltők helyét, számát, típusát, teljesítményét és a csatlakozók típusát. Nagyon sok szolgáltatót fog érinteni, hogy ezek mellett közzé kell tenni a töltők valós idejű hozzáférhetőségére vonatkozó adatokat. Erre ma Magyarországon csak az engedéllyel rendelkező szolgáltatók kis része képes, és a legnagyobb hálózattal rendelkező állami szolgáltató töltőinek elérhetőségéről sincs valós idejű adat. Ezen felül az applikációban vagy honlapon közzé kell tenni a töltőben lévő mérőeszköz hitelességének lejárati dátumát is. Ezt az adatot jelenleg egyetlen szolgáltató sem biztosítja sem weboldalon, sem pedig az applikációban.

A tájékoztatási kötelezettséget előíró paragrafus rendelkezéseit 2020. június 30-ig nem kötelező alkalmazni.

Csatlakozók

A kormányrendelet 1. melléklete az alábbi töltőtípusokat különbözteti meg, és a táblázatban látható csatlakozó típusokat írja elő minimum teljesítendőként:

váltakozó áramú (AC) egyenáramú (DC)
normál teljesítményű (legfeljebb 22 kW) Type 2 aljzat Combo 2 (CCS Type 2)
nagy teljesítményű (22 kW felett) Type 2 csatlakozós kábel

A CHAdeMO csatlakozós illetve a Tesla Supercharger töltőállomásoknak legalább egy Combo 2 (CCS Type 2) csatlakozós töltőberendezéssel is rendelkezniük kell. Ez a kikötés ellehetetleníti a korábban a Nissan támogatásával telepített CHAdeMO töltőket Debrecenben, Győrben, Siófokon, a Hungaroringen és az összes Nissan kereskedésben.

Jelölések

Az EU-s jogharmonizáció keretében a kormányrendelet előírja az autógyártóknak, a kereskedőknek és a töltőüzemeltetőknek, hogy az autók csatlakozóján, csatlakozó aljzatán, a kereskedésekben, illetve a töltőkön feltüntessék a csatlakozó típusát jelölő címkéket. Ennek az előírásnak az érintetteknek elég lesz 2021. március 20. után megfelelniük.

Mikortól?

A külön megjelölt esetek kivételével a rendelet a kihirdetést (jelen esetben 2019. október 22.) követő 3. napon, tehát 2019. október 25-én lép hatályba. A már megkezdett engedélyezési eljárásokat a hivatal a benyújtáskor érvényes feltételek alapján bírálja el. A már kiadott engedélyek alapján tevékenykedő üzemeltetők 2020. január 1-ig kell nyilatkozzanak a szolgáltató személyéről.

Egyéb jogszabályváltozások

Az e-Mobi Kft. feladatait szabályozó 443/2017 (XII. 27.) kormányrendelet kiegészül azzal, hogy az e-Mobi által kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartását és üzemeltetését az e-Mobi látja el. Ugyanebben a rendeletben szabályozott definíciók helyére a KKtv idevonatkozó definíciói lépnek.

Hatályát veszti a fizetős elektromos autó töltést eredetileg lehetővé tevő, tartalmában a most megjelent jogszabállyal egyébként sok átfedést mutató 170/2017 (VI. 29.) kormányrendelet.

Hatályát veszti a Vet végrehajtási rendeletének (273/2007 (X. 19.) kormányrendelet) „Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély” alcímű szakasza, illetve a 27. számú melléklete, amelyek eddig az engedélykiváltás menetét szabályozták.

Nincs időd naponta 8-10 hírt elolvasni? Iratkozz fel a heti hírlevelünkre, és mi minden szombat reggel megküldjük azt a 10-12-t, ami az adott héten a legfontosabb, legérdekesebb volt. Feliratkozás »

Elektromos autót használsz?

Antalóczy Tibor

A Villanyatosok.hu főszerkesztője, illetve a Villanyautósok Közösségének egyik alapító tagja, e-mobilitás szakértő. 2014 óta aktív elektromos autó használó, és külső tanácsadóként számtalan hazai elektromobilitási projekt aktív segítője.